หน้าหลัก > วีดีโอ > ธุรกิจอาวุโส o.k. 2

ธุรกิจอาวุโส o.k. 2

สินค้าและบริการที่ผู้สูงวัยมีจำนวนมาก แต่ช่องทางที่จะเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้สำคัญมาก ผู้ประกอบการจำเป็นออกแบบสิ่งเหล่านี้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ติดตามใน Business Groove ธุรกิจอาวุโส o.k. 2 โดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร และกวีพันธ์ มนตรีวงศ์